Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2017

stoko
Tak, tak, proszę sobie wyobrazić, że w zasadzie niechętnie zbliżam się z ludźmi, takim już jestem dziwakiem, że bliższy kontakt z człowiekiem nawiązuję opornie, jestem nieufny, podejrzliwy. I proszę sobie wyobrazić, że przy tym wszystkim nieuchronnie zawsze przypadnie mi do serca ktoś nieprzewidziany, zaskakujący, diabli wiedzą do czego podobny i ktoś taki spodoba mi się zgoła wyjątkowo.
— Mistrz i Malgorzata
Reposted fromtwice twice viaoll oll
stoko
5797 ef82
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viaoll oll
stoko

June 28 2015

June 23 2015

stoko
2516 4c3e 500
Reposted fromssozs ssozs viaoll oll
stoko
1523 ccfd
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani viaoll oll

June 21 2015

stoko
4774 9580
Reposted fromktosiowa ktosiowa

June 18 2015

stoko


the God of Simple Lines
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viaplokin plokin

June 07 2015

May 31 2015

2671 d6cd 500
Reposted fromburzazuppa burzazuppa viaLadyGoga LadyGoga

May 24 2015

May 21 2015

2571 8eed 500
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viaGirlTiger GirlTiger
7116 69b3

shifty cat

Reposted fromlolfactory lolfactory viaswaczyna swaczyna

May 17 2015

May 15 2015

stoko
0619 ff72 500
Reposted fromsjokolade sjokolade vianewperception newperception

May 10 2015

May 05 2015

6418 b91d 500

May 03 2015

April 28 2015

stoko
1393 f308 500
i na odchudzanie. 
Reposted fromrol rol viafuckyoulittle fuckyoulittle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl